Elliptical phase.gif

2019-12-23T17:00:48Z (GMT) by Bin Zhang Muyu Yi Zheqiang Zhong
Dynamic diagram of elliptical phase