oe-21-8-9839-m002.AVI (623.75 kB)

Media 2: Visualization of brain circuits using two-photon fluorescence micro-optical sectioning tomography

Download (623.75 kB)
media
posted on 22.04.2013 by Ting Zheng, Zhongqing Yang, Anan Li, Xiaohua Lv, Zhenqiao Zhou, Xiaojun Wang, Xiaoli Qi, Shiwei Li, Qingming Luo, Hui Gong, Shaoqun Zeng
Originally published in Optics Express on 22 April 2013 (oe-21-8-9839)

History

Licence

Exports