Visualization 2.avi (1.14 MB)

Visualization 2.avi

Download (1.14 MB)
media
posted on 02.03.2018 by Chengbo Liu, Mucong Li, Xiaojing Gong, Rongqin Zheng, Yuanyuan Bai, Muyue Xing, Xuemin Du, Xiaoyang Liu, Jing Zeng, Riqiang Lin, Huichao Zhou, Shouju Wang, Guangming Lu, Wen Zhu, Chihua Fang, Liang Song
SLN needle aspiration biopsy process based on the guidance of real-time photoacoustic imaging

History

Licence

Exports