Visualization 2.mp4 (2.86 MB)

Visualization 2.mp4

Download (2.86 MB)
media
posted on 18.01.2018 by Wenjuan Zhao, Qiang Wu, Ride Wang, Jianshun Gao, Yao lu, Qi Zhang, Qi Jiwei, Chunling Zhang, Chongpei Pan, Romano Rupp
Time evolution of establishment for zero refraction at 11.8 GHz

History

Licence

Exports