Visualization 2.mp4

2018-05-07T16:49:07Z (GMT) by Jiaji Li Jialin Zhang JunYi Ding
3D RI tomograms rendering of Pandorina morum algae.