gmrgmm demo.rar (307.56 kB)

gmrgmm demo.rar

Download (307.56 kB)
software
posted on 24.01.2019, 15:44 by Hui Chang, Zhongwei Fan, JiSi Qiu, Ge Wenqi, HaoCheng Wang, Ying Yan, XiongXin Tang, Hongbo Zhang, Hong Yuan
This is a demo for GMM/GMR method for modeling and predicting.

History

Usage metrics

Licence

Exports