2824358.mp4 (2.41 MB)

2824358.mp4

Download (2.41 MB)
media
posted on 06.07.2017, 15:56 by Bing Xu, Wenjin Hu, Wenqiang Du, Yanlei Hu, Chenchu Zhang, Zhaoxin Lao, Jincheng Ni, Jiawen Li, Dong Wu, Jiaru Chu
The band-capture sorting of 5 um particles.

History

Licence

Exports

Logo branding

Categories

Licence

Exports