oe-23-1-19-m001.JPG (25.75 kB)

Media 1: Photo-assisted proton exchange and chemical etching on Fe-doped lithium niobate crystals

Download (25.75 kB)
media
posted on 12.01.2015, 00:00 by Guohong Liang, Wenbo Yan, Donghui Wang, Lihong Shi, Xuju Jiang, Zujian Shang, Fangdong Zhang, Fangfang Jia, Shaobei Li, Min Li, Lixia Zhang, Jianli Jing, Meng Wu, Yuwei Zhang, Guifeng Chen, Hongjian Chen
Originally published in Optics Express on 12 January 2015 (oe-23-1-19)

History