Visualization S1.mpg (2.1 MB)

The cellphone charged using organic photovoltaic module

Download (2.1 MB)
media
posted on 20.02.2021, 02:59 by Yang Yang, Ziyan Jia, Zeng Chen, Xu Chen, Jizhong Yao, Buyi Yan, Rui Sheng, Haiming Zhu
The cellphone can be charged using a large-area organic photovoltaic module under an indoor LED lamp.

History

Licence

Exports