prj-3-6-317-v002.AVI (21.7 MB)

Visualization 2: Quasi-vertical tapers for polymer-waveguide-based interboard optical interconnects

Download (21.7 MB)
media
posted on 01.12.2015, 00:00 by Zeyu Pan, Harish Subbaraman, Yi Zou, Xiaochuan Xu, Xingyu Zhang, Cheng Zhang, Qiaochu Li, L. Jay Guo, Ray T. Chen
Mode_profiles_TE Originally published in Photonics Research on 01 December 2015 (prj-3-6-317)

History